pinevento

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „ИНСАЙТ ИВЕНТС“ ООД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ PINEVENTO

 

I. Общи положения

1.1. Навсякъде в тези Общи условия думите и изразите, включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число, ще имат посочените в Раздел III. по-долу значения.

1.2. Настоящите Общи условия регламентират правилата за ползването на мобилно приложение “Pinevento”, както и предоставяните посредством него Услуги.

1.3. Общите условия се прилагат автоматично към всички договори с лица, ползващи мобилното приложение.

1.4. „Инсайт Ивентс“ ООД осигурява публичност, достъпност и актуалност на Общите условия чрез публикуването им в приложението.

 

II. Информация за доставчика на услугите и контакти

Търговско наименование (фирма): „Инсайт Ивентс“ ООД

Единен идентификационен код (ЕИК): 203679487 ДДС №: BG203679487

Седалище и адрес на управление: София, ж.к. Овча Купел, бл. 430, офис 41

Телефон за контакти: 0888311802                                  

Електронен адрес (имейл): hello@pinevento.com

Наричано по-долу в настоящите Общи условия „Доставчик“ или „Инсайт Ивентс“ ООД:

а) е носител на авторските права върху мобилно приложение “Pinevento”

b) е администратор на Лични данни по смисъла на приложимото законодателство.

 

III. Дефиниции

„Мобилно приложение“ е компютърна програма, създадена, за да работи на мобилни устройства.

„Общи условия” означава настоящите Общи условия и техните приложения, както и всички последващи изменения в тях, които са оповестени в мобилното приложение “Pinevento”;

„Потребител” означава всяко физическо лице, което ползва мобилното приложение и предоставяните чрез него Услуги и ресурси;

„Потребителско съдържание” е всякакви данни, информация, снимки, текст, с които Потребителят разполага на мобилното приложение;

„Потребителски профил” е обособена част в мобилното приложение, съдържаща Лични данни за Потребителя и потребителско съдържание, предоставени от него при регистрацията му, и съхранявани от Доставчика.

„Услуга/и” означава осигуряване на достъп до и ползване на функционалностите на мобилното приложение, включително създаване и ползване на потребителски профил и достъп до информация относно търговци, търговски обекти и промоции.

„Търговски съобщения“ са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, Услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

„Трети лица“ са физически и юридически лица, регистрирани като търговци и извършващи търговска дейност, които чрез мобилното приложение могат да предлагат на Потребителите (при изразено от тях изрично съгласие за ползване на данните им за директен маркетинг) информация за предлаганите от тях стоки и Услуги.

„Push-notifications“ са рекламно или друг вид съобщение или препратка, изпратени на потребителите от третите лица-търговци посредством мобилното приложение.

„Геолокация“ е възможността за получаване на местоположението на Потребителя посредством глобална услуга за сателитно позициониране GPSQ GLONASS или друг метод – WiFi, Bluetooth. Услугата геолокация функционира, когато съответният модул е наличен и активиран в мобилното устройство на Потребителя и геолокирането е разрешено за мобилното приложение.

„Баркод” е матрица от чернобели елементи, кодираща символни данни в машинно четим формат, които чрез сканиране с камерата на мобилното устройство, препращат към определено съдържание.

„Лични данни“ са данни като: мобилен телефон, име фамилия, е-мейл и др. които са предоставени от Потребителя.

 

IV. Предмет и приложно поле на договора

4.1. Мобилното приложение “PInevento” предоставя достъп до интегрираната с него он-лайн платформа предназначена за онлайн управление на събитията на клиента. Приложението е разработено за всяка една от 3-те най-популярни мобилни операционни системи – iOS (Apple) и Android (Google), Huawei. Целта на мобилното приложение е да предоставя възможност за управление на конгреси и събития

4.2. Изтеглянето  на мобилно приложение “, Pinevento” е безплатно. Ползването му от организатори на събития се заплаща по тарифа.

 

V. Сключване на договора

5.1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, а именно след извършването на регистрация и/или активиране на приложението, която изисква изричното приемане и даване на съгласие с настоящите Общи условия и с Политиката за поверителност на Доставчика.

5.2. Договорът се сключва на български език и настоящите Общи условия представляват неговия пълен текст.

5.3. Договорът има действие за неопределен срок с начална дата – датата на регистриране на Потребителя в мобилното приложение до прекратяването на договора по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

 

VI. Потребителско име и парола. Потребителски профил

6.1. Чрез регистрацията за всеки отделен Потребител се създава личен Потребителски профил, чрез който Потребителят може да ползва Услугите, упоменати в приложението

6.2. Всеки Потребител посредством Потребителския си профил може да получава Търговски съобщения,  ако се е съгласил данните му да бъдат използвани за директен маркетинг – т.нар. Push notifications.

6.3. При регистрацията си Потребителят посочва Лични данни, както са посочени в Раздел ІІІ, като при не предоставянето на тази информация Доставчикът отказва извършването на регистрация. Доставчикът не е длъжен да проверява и не носи отговорност за съвпадението на имена с телефонни номера, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка, или други права на интелектуална собственост.

6.4.    Всеки Потребител може да има само един активен Потребителски профил от една електронна поща.

6.5.    Доставчикът използва следните мерки за установяване и поправяне на грешки и техническа защита на цифровото съдържание: SSL криптиране, защитени протоколи за обмен на данните като HTTPS, SSH и др.

 6.6. Потребителят няма право да създава Потребителски профил под измислено име, чужд мобилен номер или комбинация от своето име с чужд мобилен номер. Доставчикът може да откаже регистрацията на лице, за което получи информация, че посочва неверни или чужди данни.

 

VII. Права и задължения на потребителя

7.1. Потребителят сам осигурява необходимите му за ползването на предоставяните от Доставчика Услуги, крайни устройства за достъп до Интернет и съответни софтуерни приложения, както и достъп до Интернет (достъпът до интернет е платена услуга, за която Потребителят ще дължи суми на съответния интернет доставчик). 

7.2. Потребителят има право на достъп до Услугите, предоставяни чрез мобилното приложение, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Доставчика. 

7.3. Всеки регистриран Потребител, чрез своята електронна поща и имена има право на достъп до Потребителския си профил.

7.4. Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от Доставчика Услуги да не зарежда в платформата на приложението, разполага на сървър под контрола на Доставчика, и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави, както и всякаква конфиденциална информация или съдържание – обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на съответните лични данни или на съответното право; 

7.5. Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от Доставчика Услуги: 

а. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия, а именно действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

б. да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на Услугите;

в. да не се представя за друго лице; 

г. да не използва методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание (“pop-up”, “blind link” и други подобни).

7.6. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от Доставчика Услуги, като прекрати регистрацията си. От момента на прекратяване на регистрацията договорът между страните се счита за автоматично прекратен, а Доставчикът спира достъпа на съответния Потребител до Потребителския му профил и има право да спре достъпа, и да изтрие от сървърите под негов контрол цялото разположено от съответния Потребител, Потребителско съдържание. С изтриването на мобилното приложение от съответното мобилно устройство договорът между страните не се прекратява. Потребителят запазва потребителския си профил и може да ползва Услугите на мобилното приложение от друго мобилно устройство.

7.7. Потребителят може да осъществява достъп до и да използва каквото и да било съдържание, публикувано в мобилното приложение, включително до Потребителско съдържание, единствено за лично ползване с нетърговски цели и при спазване изискванията на настоящите Общи условия. 

7.8. Потребителят се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от мобилното приложение Услуги чрез прихващане и използване на чужди Лични данни и мобилни номера или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни модули на мобилното приложение, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните Услуги.

 

VIII. Права и задължения на Доставчика

8.1. Доставчикът не носи отговорност за целите и дейността на Потребителя във връзка с използване на Услугите, както и за вида и характера на Потребителското съдържание. Доставчикът няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите под негов контрол или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя посредством ползването на Услугите.

8.2. Доставчикът има правото да поставя на всяка от страниците на мобилното приложение, включително в Потребителските профили, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и Услуги, предлагани от него или от трети лица търговци, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към приложения, намиращи се извън контрола на Доставчика. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на Услуги или ресурси, които са станали достояние на Потребителя при ползването Услугите на мобилното приложение.

8.3. При условие, че Потребителят е заявил съгласие личните му данни да бъдат използвани за директен маркетинг, Доставчикът има право да му изпраща търговски съобщения с цел да предложи информация и реклами за стоки и Услуги, предлагани от Третите лица – търговци, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

8.4. Доставчикът има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания. 

8.5. Доставчикът няма задължението да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, публикувано в мобилното приложение по искане на Потребителя, който го е публикувал.

8.6.  Доставчикът си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез мобилното приложение.

8.7. Доставчикът има правото да спре, ограничи или промени предоставяните на Потребителя Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си Потребителят нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица.

8.9. Доставчикът има право да обработва и съхранява предоставената от потребителя информация и Лични данни през време действие на договора, както и за срок от пет години след прекратяването му.

8.8. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, Доставчикът има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане. В тези случаи Доставчикът има право да прекрати регистрацията на Потребителя, да преустанови предоставянето на Потребителя на Услугите и да изтрие от сървърите под негов контрол цялото разположено от него Потребителско съдържание. Договорът с Потребителя се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му. 

8.9. В горните случаи Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

 

ІX. Прекратяване на договора

9.1. Договорът между Доставчика и Потребителите се прекратява:

  1. с прекратяване на регистрацията от страна на съответния Потребител съгласно инструкциите на приложението. Прекратяването на регистрацията на Потребителя може да бъде извършена едностранно от Доставчика в случай на недобросъвестност при ползване на мобилното приложение от страна на последния.

б. в други случаи, предвидени в настоящите Общи условия;

в. преустановяване на дейността на Доставчика или прекратяване на поддържането на мобилното приложение; 

г. в други предвидени в закона случаи; 

9.2. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание Доставчикът има право да спре незабавно достъпа на съответния Потребител до Потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите под негов контрол цялото разположено от него Потребителско съдържание при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на прекратяване на договора Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на Потребителя до Потребителския му профил, изтриването на разположеното от Потребителя Потребителско съдържание от сървърите под контрол на Доставчика. 

 9.3. С деинсталирането на мобилното приложение от съответното мобилно устройство, договорът между страните не се прекратява. Потребителят запазва потребителския си профил и може да го използва от друго мобилно устройство или при повторно инсталиране на приложението.

 

X. Промени в общите условия

10.1.  Общите условия могат да бъдат актуализирани и променяни по всяко време от Доставчика, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителя. Доставчикът информира Потребителите за всички промени чрез публикуване на съответната информация в мобилното приложение. Доставчикът не носи отговорност, в случай че Потребителя не се е запознал с последващи актуализации на публикуваните в приложението Общи условия, които, ако не е посочено друго, влизат в сила от деня на публикуването им в мобилното приложение. При несъгласие с конкретни промени в Общите условия от страна на даден Потребител, последният има възможността да изрази това несъгласие чрез изпращане на съобщение до Доставчика, че отхвърля промените, което ще доведе до автоматично прекратяване на договора между Потребителя и Доставчика за ползване на Услугите, предоставяни чрез мобилното приложение. Доставчикът предоставя пълен достъп до Общите условия на своите Потребители в меню „Настройки”, раздел  „Общи условия“ в мобилното приложение.

 

ХI. Отговорност и обезщетения

11.1 Доставчикът полага грижи за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите, но доколкото предоставянето им е безплатно няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на Потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати или навременни. Доставчикът не дава гаранция във връзка с достъпността, акуратността, надеждността, функционалностите или съдържанието на приложението.

11.2 Доставчикът не носи отговорност за прекъсване или влошаване на качеството на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила по смисъла на Търговския закон, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на Услуги извън контрола на Доставчика, проблеми, дължащи се на оборудването на Потребител , както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите под контрол на Доставчика. Доставчикът не носи отговорност и за настъпили за Потребителите вреди от горните обстоятелства.

11.3 Доставчикът не носи отговорност спрямо Потребителя и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на която и да било от Услугите, предоставени от Доставчика, както и за изтриването, връщането, не получаването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез мобилното приложение.

11.4 Страните приемат, че Доставчика не носи отговорност за не предоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество вследствие на извършвани тестове от страна на Доставчика с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги.

 

XII. Защита на личните данни и поверителност

За всички въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни от Доставчика (в качеството му на администратор на лични данни съгласно приложимото законодателство) се прилага Политиката за поверителност на „Инсайт Ивентс“, достъпна на следния електронен адрес: https://insight-events.bg/media/oxmewg0x/gdpr-bg.pdf

 

XIII. Други разпоредби

13.1   Споровете, възникнали във връзка с настоящите Общи условия, се решават по взаимно съгласие между страните, а при невъзможност за постигане на такова – от компетентния български съд.

13.2 За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

13.3 Всички права на интелектуална собственост, като търговски марки и авторски права върху материали, снимки, лога, изображения и други подобни, публикувани в мобилното приложение, остават собственост на Доставчика. Всяко използване на приложението или неговото съдържание, включително копиране или съхраняване на това съдържание в неговата цялост или частично, освен за лично, нетърговско ползване на Потребителя , е забранено без разрешение от Доставчика . Нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения.

13.4 Предвидените в настоящите Общи условия електронни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на електронна поща, натискане на виртуален бутон в мобилното приложение и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна инфраструктура, без за това да е необходимо изрично потвърждаване.